Koszyk

Regulamin sklepu


Regulamin sklepu internetowego

Galeria GEA

§ 1 Postanowienia wstępne

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu.
2. Informacje prezentowane w Sklepie są jedynie zaproszeniem dla Kupujących do składania
Sprzedawcy ofert zawarcia umowy sprzedaży towarów prezentowanych w Sklepie i tym samym
same w sobie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
3. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie przyjęcia oferty Kupującego przez
Sprzedawcę.
4. Dla korzystania ze Sklepu niezbędne jest urządzenie wyposażone w najnowszą wersję przeglądarki
internetowej obsługującej pliki cookies z dostępem do sieci Internet, a do składania ofert
Sprzedawcy także aktywne konto email.
§ 2 Definicje
1. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
2. Konto użytkownika – nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa) pozwalająca Kupującemu na
założenie indywidualnego konta użytkownika w Sklepie, uregulowana w odrębnym, dostępnym
w Sklepie regulaminem.
3. Konsument - kupujący będący w rozumieniu Kodeksu cywilnego konsumentem.
4. Kupujący - każdy podmiot składający Zamówienie poprzez Sklep.
5. Regulamin – niniejszy regulamin.
6. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem www.galeriagea.pl.
7. Sprzedawca - Anna Kosmowska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Galeria Mebli
i Oświetlenia Anna Kosmowska, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki: , nr NIP 9271356334, nr REGON
970763847, ul. Kręta 5, 65-770 Zielona Góra.
8. Zamówienie – oferta zawarcia umowy sprzedaży towaru widocznego w Sklepie,
w rozumieniu Kodeksu cywilnego, składana Sprzedawcy przez Kupującego za pośrednictwem
Sklepu, zawierająca co najmniej: oznaczenie towaru, jego cenę oraz koszt dostawy.

§ 3 Dane kontaktowe

1. Adres pocztowy: ul. Kręta 5, 65-770 Zielona Góra.
2. Adres właściwy do odesłania zwracanego oraz reklamowanego towaru: ul. Zachodnia
43, 66-200 Świebodzin.
3. Adres e-mail: sklep@galeriagea.pl
4. Numer telefonu: 504-282- 612

§ 4 Składanie Zamówień

1. Kupujący poprzez Sklep składa Sprzedawcy Zamówienie.
2. Kupujący może złożyć Zamówienie z wykorzystaniem Konta Użytkownika lub z pominięciem
założenia Konta Użytkownika poprzez jednorazowe podanie swoich danych w przeznaczonym
do tego formularzu zamówienia w Sklepie.
3. W celu złożenia Zamówienia w pierwszym etapie należy dodać właściwy towar do koszyka
w Sklepie – wskazując jego ilość.
4. Następnie Kupujący wybiera metodę dostarczenia towaru, sposób płatności za zamówienie
oraz podaje swoje dane (w tym adres do wysyłki zamówienia).
5. W momencie potwierdzenia przez Kupującego treści Zamówienia oraz zaakceptowania
Regulaminu następuje złożenie Zamówienia.
6. W momencie potwierdzenia przyjęcia do realizacji Zamówienia przez Sprzedawcę następuje zawarcie umowy sprzedaży
towaru na warunkach określonych w Zamówieniu.
7. Potwierdzenie przyjęcia do realizacji Zamówienia następuje w momencie wprowadzenia przez Sprzedawcę do środka
komunikacji elektronicznej wiadomości e-mail o odpowiedniej treści, na adres podany
w Koncie użytkownika lub w formularzu zamówienia, jeśli Kupujący złożył Zamówienie
z pominięciem założenia Konta użytkownika, w taki sposób, żeby Kupujący mógł się z nią
zapoznać.
8. Przyjęcie Zamówienia przez Sprzedawcę dokonane z zastrzeżeniem zmiany lub
z uzupełnieniem jego treści poczytuje się za nową ofertę i dopiero po jej przyjęciu przez
Kupującego następuje zawarcie umowy sprzedaży.
9. Sprzedawca niezwłocznie ustosunkuje się do otrzymanego Zamówienia.
10. Sprzedawca przekaże Kupującemu potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży na trwałym
nośniku w rozsądnym czasie po jej zawarciu, najpóźniej w chwili dostarczenia towaru.

§ 5 Koszt zamówienia

1. Ceny podane w Sklepie zawierają podatek VAT.
2. Na całkowity koszt Zamówienia składa się cena za towar wskazana w opisie towaru oraz koszt
jego dostawy wskazany w Sklepie, w tym w koszyku podczas składania Zamówienia.
Po wybraniu przez Kupującego towaru oraz sposobu jego dostawy Kupujący pozna całkowity
koszt Zamówienia, które zamierza złożyć poprzez Sklep.

§ 6 Płatności

1. Kupujący za przyjęte Zamówienie, z zastrzeżeniem ust. 3 może zapłacić:
a) przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy 95 1060 0076 0000 3260 0175 4006,
b) przelewem za pośrednictwem platformy płatniczej DOTPAY
c) za pobraniem tj. gotówką w momencie dostarczenia do niego towaru,
d) gotówką w momencie odebrania towaru przez Kupującego w siedzibie Sprzedawcy,
e) kartą w momencie odebrania towaru przez Kupującego w siedzibie Sprzedawcy.
2. W przypadku wybrania przez Kupującego płatności z góry - za zakupione towary należy
zapłacić w terminie 7 dni roboczych od zawarcia umowy sprzedaży, z zastrzeżeniem ust 3.
3. Kupujący przed przyjęciem Zamówienia przez Sprzedawcę może dokonać przedpłaty na
poczet przyszłego przyjętego Zamówienia.

§ 7 Realizacja przyjętego Zamówienia

1. Towar dostarczany jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, za pośrednictwem
firmy kurierskiej.
2. Kupujący ma możliwość osobistego odebrania zakupionego towaru w siedzibie Sprzedawcy
tj. w Zielonej Górze przy ulicy Krętej 5, po otrzymaniu informacji, że towar jest gotowy do
odbioru w Dni robocze, a także w soboty, w godzinach wskazanych w Sklepiew następujących
godzinach: do poniedziałku do piątku od godz. 10:00 do 18:00 oraz w soboty od godz. 10:00
do 14:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy..
3. Na termin realizacji przyjętego przez Sprzedawcę Zamówienia składa się: czas potrzebny na
wysłanie przez Sprzedawcę towaru określony w opisie towaru w Sklepie oraz czas
dostarczenia towaru wynoszący do 24 godzin zastrzeżeniem ust. 6. .
4. Termin realizacji zamówienia liczony jest od dnia zawarcia umowy sprzedaży, z zastrzeżeniem
ustępu 8.
5. W przypadku gdy Kupujący jako sposób dostawy towaru wybrał odbiór osobisty, termin
wysłania towaru oznacza moment, w którym towar będzie gotowy do odbioru w siedzibie
Sprzedawcy, z zastrzeżeniem ustępu 2.
6. Terminy wskazywane przez Sprzedawcę dotyczą Dni roboczych, zarówno przygotowanie
towarów do wysłania jak i ich nadanie odbywa się w Dni robocze w, dostępnych w Sklepie,
godzinach otwarcia siedziby Sprzedawcy. Dostarczenie towaru również ma miejsce w Dni
robocze.
7. W przypadku, gdy umowa sprzedaży obejmuje kilka towarów przesyłka zostanie wysłana
przez Sprzedawcę po skompletowaniu całego zamówienia – tj. najpóźniej w terminie
realizacji właściwym dla zamówionego towaru z najdłuższym terminem wysłania zamówienia.
8. W przypadku wybrania przez Kupującego płatności z góry za zamówienie Sprzedawca
przystąpi do realizacji przyjętego Zamówienia po otrzymaniu za nie zapłaty.
9. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad.

§ 8 Odstąpienie od umowy

1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży towaru, z zastrzeżeniem § 9
Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni, od dnia:
a) w którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna
niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie tego towaru;
b) w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba
trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie
ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności
wielu rzeczy, które dostarczane są osobno.
3. Aby Konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować
Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w Regulaminie, o swojej decyzji o odstąpieniu od
umowy sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane
pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną).
4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy Konsument powinien wysłać informację
dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem
terminu do odstąpienia od umowy.
5. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie
otrzymane od niego płatności, z zastrzeżeniem ust. 7 oraz 8, niezwłocznie,
a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został
poinformowany przez Konsumenta o jego odstąpieniu od umowy sprzedaży.
6. Sprzedawca zwraca Konsumentowi tylko koszt dostawy towaru do Konsumenta, w wysokości
odpowiadającej najtańszemu, zwykłemu, oferowanemu w Sklepie sposobowi dostawy
towaru.
7. Bezpośrednie koszty odesłania zwracanego towaru do Sprzedawcy pokrywa Konsument.
8. Jeśli towar ze względu na swój charakter (np. ze względu na jego gabaryty) nie może zostać w
zwykły sposób odesłany pocztą Konsument również będzie musiał ponieść bezpośrednie
koszty zwrotu towarów. Wysokość tych kosztów szacowana następująco:
Standardowe paczki do 30kg 20zł
Paczki o niestandardowych wymiarach do 30kg 36 zł
Przedmioty wielkogabarytowe – wysyłka na palecie 225 zł
9. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie
zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zgodzi się na
inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku
z tym zwrotem.
10. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do
czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi
wcześniej.
11. Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres: ul. Zachodnia 43, 66-200 Świebodzin
niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument
poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży.
12. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niej
w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania
rzeczy.
13. Jeżeli Konsument złoży oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjmie
jego Zamówienie, Zamówienie przestaje wiązać.

§ 9 Brak prawa odstąpienia od umowy

1. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:
a) w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana
według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych
potrzeb;
b) w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym
opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę
zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po
dostarczeniu;
c) w których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca
krótki termin przydatności do użycia;
d) w których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój
charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
e) w których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy
komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało
otwarte po dostarczeniu.

§ 10 Reklamacje

1. W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący ma prawo do reklamowania wadliwego
towaru w oparciu o rękojmię uregulowaną przez ustawę Kodeks cywilny.
2. W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący może, na zasadach oraz w terminach
określonych przez Kodeks cywilny:
c) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
d) w przypadku wady istotnej – złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy,
e) żądać wymiany rzeczy na wolną od wad,
f) żądać usunięcia wady.
3. Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi drogą elektroniczną lub
pisemnie na właściwy adres wskazany w § 3 Regulaminu.
4. W celu rozpatrzenia reklamacji złożonej na podstawie rękojmi Kupujący w razie potrzeby jest
zobowiązany, w przypadku Konsumenta na koszt Sprzedawcy, dostarczyć wadliwy towar na
adres: ul. Zachodnia 43, 66-200 Świebodzin.
5. Sprzedawca zaleca, aby w zgłoszeniu reklamacyjnym zawarte zostały następujące informacje:
dane identyfikujące Kupującego, zwięzły opis wady, moment stwierdzenia wady oraz żądanie
reklamacyjne Kupującego.
6. Każde zalecenie Sprzedawcy, które znajduje się w Regulaminie ma w stosunku do
Konsumenta jedynie charakter niewiążącej wskazówki, z której Konsument może, ale nie
musi skorzystać. Nieskorzystanie przez Konsumenta z zaleceń Sprzedawcy w żadnym stopniu
nie wpływa na prawa Konsumenta, a w szczególności nie wpływa na uprawnienia związane
z rękojmią.
7. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Sklepu należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres
e-mail wskazany w § 3 Regulaminu.
8. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni.

§ 11 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. W sytuacji gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta
rezultatu Konsument może skorzystać m.in. z:
a. co do zasady bezpłatnej mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki
Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy zwrócić się z wnioskiem o
mediację. Lista Inspektoratów dostępna jest tutaj:
https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595,
b. co do zasady bezpłatnej pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu
konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej,
do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym.
Lista sądów dostępna jest pod adresem:
https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596,
c. bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów,
d. Internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem:
http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 12 Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych Kupujących przekazanych Sprzedawcy w związku ze
Sklepem jest Sprzedawca.
2. Kupujący składając Zamówienie, w tym zakładając Konto użytkownika, dobrowolnie podaje
swoje dane osobowe. Podanie danych osobowych jest jednak konieczne do zrealizowania
zamówienia oraz świadczenia przez Sprzedawcę wymienionej usługi (Konto użytkownika).
Podane przez Kupującego dane osobowe będą przetwarzane przez Sprzedawcę tylko
w celach, o których mowa w niniejszym ustępie, chyba że poda je Sprzedawcy w innym celu,
na podstawie odrębnych ustaleń.
3. Kupujący ma prawo wglądu do dotyczących go danych osobowych, a także żądania
poprawienia ich.

§ 13 Postanowienia końcowe

1. Umowa sprzedaży zawierana w oparciu o niniejszy regulamin dotyczy konkretnego
i jednorazowego zamówienia - jest zawierana w celu i na czas jego realizacji. Każde
zamówienie wymaga osobnej akceptacji Regulaminu.
2. Każde zalecenie Sprzedawcy, które znajduje się w Regulaminie ma w stosunku do
Konsumenta jedynie charakter niewiążącej wskazówki, z której Konsument może, ale nie
musi skorzystać. Nieskorzystanie przez Konsumenta z zaleceń Sprzedawcy w żadnym stopniu
nie wpływa na prawa Konsumenta, a w szczególności nie wpływa na uprawnienia związane
z rękojmią oraz odstąpieniem od umowy, o którym mowa w § 8 Regulaminu.
3. Niezależnie od uprawnień, o których mowa w § 8 Regulaminu, każda ze Stron umowy ma
prawo do odstąpienia od umowy w przypadku zwłoki drugiej strony w wykonaniu
zobowiązania w terminie określonym w umowie sprzedaży bez konieczności wyznaczania
dodatkowego terminu. Niniejsze postanowienie nie uchybia uprawnieniniom Konsumenta
wynikającym z przepisów prawa.
4. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
5. Umowy zawierane w związku ze Sklepem zawierane są w języku polskim.
Poniżej znajduje się wzór formularza odstąpienia od umowy, z którego Konsument może
skorzystać.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
Adresat: Galeria Mebli i Oświetlenia Anna Kosmowska, ul. Kręta 5, 65-770 Zielona Góra,
sklep@galeriagea.pl
– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży
następujących rzeczy: ______________________________________________________________
– Data odbioru ___________________
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów) ____________________________________________________
_________________________________________________________________________________
– Adres konsumenta(-ów) ____________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko, jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
_________________________________________________________________________________
– Data ___________________________
(*) Niepotrzebne skreślić.

śledź nas na
instagram.com/galeriagea

śledź nas na
facebook.com/galeriagea

odwiedź nas
ul. Kręta 5, Zielona GóraCopyright by: Galeria GEA 2016
Designed & Developed by: milionoczu 2016